- PROJEKTY - ogrodów i terenów zieleni, osiedli mieszkaniowych;

  • przestrzeni publicznych, parki, place zabaw, skwery, zieleńce;
  • zieleni przy ciągach komunikacyjnych;
  • rewaloryzacji, waloryzacji i adaptacji parków;
  • nawierzchni ogrodowych;